Cetak

Bahagian Pengurusan

Bahagian Pengurusan Pusat Darah Negara (PDN) terdiri dari Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Unit Kewangan, Unit Perolehan dan Stor, Unit Pengurusan Aset serta Unit Teknologi Maklumat. Bahagian ini bertanggungjawab ke atas segala perkara yang berkaitan dengan pengurusan seperti keselamatan, kebersihan, penyelenggaraan, pengurusan harta, kewangan pembelian dan perolehan bekalan, system pengkomputeran dan lain-lain perkhidmatan am.

Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia

Objektif :
Mengurus dan mengawal hal-hal pentadbiran, perkhidmatan, keselamatan pembangunan sumber manusia dan pengisian perjawatan untuk anggota PDN. Melaksana dan memastikan semua arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling kerajaan dilaksanakan dan dipatuhi.
Visi :
Memastikan semua warga PDN mendapat perkhidmatan yang cepat dan memuaskan. Memberi bantuan dan khidmat nasihat mengenai semua hal-hal perkhidmatan,permohonan dan pengisian jawatan.
Misi :
Menuju kearah perkhidmatan berkualiti dan cemerlang dalam penyampaian perkhidmatan.

Unit Kewangan

 • Memperuntukan, mengatur dan mengawal penggunaan kewangan dengan cekap dan berkesan untuk membantu memenuhi keperluan perlaksanaan program dan aktiviti jabatan.
 • Memproses baucar-baucar bayaran dengan cepat dan teratur supaya bayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Mengurus dan mengawal pembayaran gaji dan lain-lain emolument kakitangan PDN dengan cekap dan terkawal.
 • Mewujudkan sistem pungutan hasil di PDN dengan cara yang berkesan dan terbaik bagi mengurangkan amaun tertunggak ke paras minimum.

 

Unit Perolehan dan Stor

 • Bertanggungjawab ke atas proses perolehan bekalan dan perkhidmatan di PDN.
 • Penerimaan permohonan pembelian.
 • Proses menjana pengeluaran Pesanan Tempatan Kerajaan (LPO) menggunakan sistem elektronik ePerolehan dan eSpkb sepenuhnya.
 • Memantau pengumpulan kembali nota penghantaran (DO) dan invois ke Unit Kewangan untuk pembayaran)
 • Bertanggungjawab ke atas penerimaan dan pengeluaran stok dari stor utama serta penyimpan dan mengemaskini keluar - masuk stok.

 

Unit Pengurusan Aset

Menguruskan semua asset alih Kerajaan di Kementerian / Jabatan di bawah kawalannya meliputi enam (6) aspek utama berikut:
 - Penerimaan
 • Memastikan setiap asset yang diterima adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan.
 • Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar asset mengikut pesanan.
 • Memastikan asset diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat untuk digunakan.
- Pendaftaran
 • Mewujudkan pangkalan data asset yang lengkap, tepat dan terkini.
 • Memudahkan pengesahan dan pemantauan aset.
 • Membolehkan keadaan aset diketahui.
 • Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset.
 - Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
 • Pengendalian asset yang cekap bagi mengurangkan pembaziran, menjimatkan kos dan mencapai jangka hayat yang ditetapkan.
 • Mencegah penyalahgunaan dan mengelakkan kehilangan asset.
- Penyelenggaraan
 • Memastikan asset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.
 • Memelihara dan memanjangkan jangka hayat aset.
 • Meningkatkan keupayaan dan mengurangkan kerosakan aset.
 • Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.
 • Menjamin keselamatan pengguna.
 • Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif.
 • Memelihara imej kerajaan.
- Pelupusan
 • Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan asset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan.
 • Menjimatkan ruang simpanan / pejabat Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.
- Kehilangan & Hapuskira
 • Mengawal kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat kehilangan asset.
 • Menyelaraskan rekod asset.
 • Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan asset Kerajaan.
 • Membolehkan tindakan surcaj / tatatertib dikenakan ke atas kecuian pegawai
 • Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa & Jawatankuasa Penyiasat.
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan asset Kerajaan (JKPAK) Kementerian / Jabatan.
 • Menyelaras penyediaan laporan berikut:
  • Harta Modal & Inventori
  • Pemeriksaan Harta Modal & Inventori
  • Pelupusan Aset Alih kerajaan
  • Tindakan Surcaj / Tatatertib .

 

Unit Teknologi Maklumat

Unit ini bertanggungjawab dalam mengurus, menyelenggara dan menyelaras sistem pengkomputeran, memantau penggunaan sistem komputer dan memberi bantuan teknikal berhubung semua peralatan Information Communication Tecnology (ICT), rangkaian Wide Area Network (WAN) dan Local Network (LAN). Unit ini juga bertanggungjawab dalam pengemaskinian laman web, perolehan dan pelupusan peralatan ICT, penggunaan e-mail serta memberi khidmat nasihat berhubung dengan teknologi ICT terkini. Selain itu Unit Komputer turut memantau dan menjaga sistem maklumat tabung darah (Blood Blank Information System. (BBIS) ) yang diguna pakai di Pusat Darah Negara.

Hit Terakhir Dikemaskini
13775 05 November 2015

Pautan Rasmi