Cetak

Immunohematologi

Bahagian Immunohematologi

Bahagian Immunohematologi terbahagi kepada 3 unit iaitu ;
(1) Unit Transfusi Perubatan
(2) Unit Serologi Sel Darah Merah
(3) Unit Serologi Platelet
  
1) Unit Transfusi Perubatan
Fungsi
Unit Transfusi Perubatan memberikan perkhidmatan 24 jam ujian pra-transfusi (Pre-transfutesting) kepada HKL dan hospital-hospital lain di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang yang tidak mempunyai kemudahan ujuian tersebut.
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian-ujian transfuse seperti pengumpulan darah ABO dan RhD, penyaringan antibody (antibody screening) dan keserasian darah (crossmatching).
 • Menjalankan siasatan ke atas kes-kes reaksiterhadap transfuse darah (transfusion reactions)
 • Memantau suhu peti sejuk simpanan darah dan pengembalian semula darah yang tidak digunapakai daripada wad-wad di HKL.
 • Memberi khidmat latihan kepada pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP), Pegawai Perubatan, Pegawai Sains dan JTMP yang mengikuti latihan dan Pelatih Siswazah Lanjutan Perubatan.
 • Memantau aktiviti-aktiviti transfuse darah di HKL agar ianya mematuhi garis panduan yang ditetapkan.
 • Mengurus dan mengendalikan iventori darah, plasma, platelet dan’Factor Concentrate’ untuk kegunaan pesakit-pesakit terutamanya di HKL.
 • Memberi khidmat khas seperti penyediaan ‘Filtered Blood’ dan ‘Irradiated Blood’ untuk pesakit-pesakit di HKL.
 • Menberi khidmat rundingan (consultation) bagi Transfusi Perubatan Klinikal.
 • Menyertai dua buah program EQAP : 
- NEQABB dari PDN - 3 kali latihan setahun
- RCPA dari Australia - 6 kali latihan setahun
2) Unit Serologi Sel Darah Merah
Fungsi
Unit Serologi Sel Darah merupakan pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan sel darah merah. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk semua hospital dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta (jika perlu)
Aktiviti :
a) Sebagai makmal ujian darah
 • Menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah (full grouping – forward and reverse grouping) secara automasi ke atas sample darah penderma bagi kumpulan darah ABO dan Rh
 • Menjalankan ujian pengesahan untuk kes-kes ‘rare blood group’ dan menguruskan ‘rare blood group registry secara bersama dengan unit pengurusan penderma.
 • Menjalankan secara berkala ujian fenotip darah penderma untuk kumpulan darah Rh dan Kidd (Jka dan Jkb)  secara automasi.
 • Menjalankan ujian pengesahan darah penderma RhD negative.
b)Sebagai makmal klinikal/rujukan
 • Menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah (full grouping – forward and reverse grouping) bagi kumpulan darah ABO dan Rh secara automasi untuk ibu-ibu mengandung, darah tali pusat dari klinik Ibu & Anak seliaan DBKL dan wad Materniti, HKL.
 • Menjalankan ujian pengenalpastian antibody bagi kes-kes rujukan di seluruh negara.
 • Menjalankan ujian reaksi transfuse bagi kes-kes rujukan dari seluruh negara.
 • Menjalankan ujian keserasian (cross matching) dan membekalkan darah yang sesuai (antigen negative) bagi kes-kes antibodi positif.
 • Menjalankan ujian fenotip lengkap (full phenotyping) bagi pesakit yang dijangka menerima pemindahan darah secara berulang.
 • Menjalankan ujian-ujian Coombs bagi kes-kes Hemolytic Disease of Newborn (HDN), Autiommune Hemolytic Anemia dan Cold Agglutinin
 • Menjalankan ujian-ujian lain yang berkaitan.
c) Lain-lain
 • Menguruskan pembekalan gel card kegunaan hospital-hospital kerajaan di seluruh negara (25 buah hospital sahaja – tertakluk kepada kontrak.
 • Mengerjakan Program Kepastian Kualiti Luar (External Quality Assurance Programme [EQAP] untuk 122 buah hospital KKM dan 20 buah hospital swasta.
 • Menyertai dua buah program EQAP :
- NEQAS dari UK (WHO) - 4 kali latihan setahun
- RCPA dari Autralia - 6 kali latihan setahun
3) Unit Serologi Platelet.
Fungsi
Unit Serologi Platelet merupakan pusat rujukan bagi semua kes-kes antibodi yang berkaitan dengan platelet. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta (jika perlu)
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian pengesahan antibodi-antibodi terhadap human platelet antigen (HPA)
 • Menjalankan ujian fenotip platelet secara manual untuk HPA 1
 • Menjalankan ujian fenotip platelet secara molecular untuk HPA 1,2,3,4,5,6,15
 • Menyertai dua buah program EQAP :
- NIBSC dari UK - 2 kali latihan setahun 
- APAW dari Australia - 1 kali latihan setahun .

Hit Terakhir Dikemaskini
13066 18 Januari 2018

Pautan Rasmi